• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 871 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Стоян Димитров Стоянов по отношение на ПИ 03174.501.607 по кадастралната карта на с. Безводица.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 871:  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94С-1660-2/18.05.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Стоян Димитров Стоянов от гр. Добрич, по отношение на ПИ № 03174.501.607 по кадастралната карта на с. Безводица, целия с площ от 4749 м2, като Стоян Димитров Стоянов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 199 м2 (сто деветдесет и девет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4427/19.05.2015 г.

             2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 995.00 лв. (деветстотин деветдесет и пет лева), без ДДС.        

              3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"