• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 870 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По осма точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.77.129 по кад. карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 870: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4431/28.05.2015 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 2 283 м2 (две хиляди двеста осемдесет и три квадратни метра).

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 68 490.00 лв. (шестдесет и осем хиляди четиристотин и деветдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"