• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 869 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По седма точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) - ПИ 66250.31.212 по кадастралната карта на с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 869: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4416/25.03.2015 г., представляващ земеделска земя - лозе трета категория с идентификатор № 66250.31.212 по кадастралната карта на с. Сенокос с площ от 573 м2  /петстотин седемдесет и три квадратни метра/.  

            2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 991.00 лв. /деветстотин деветдесет и един лева/, като начална цена за провеждане на търга;

            3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"