• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 864 Протокол 53 от 25.06.2015 г.

По втора точка от дневния ред: Актуализация на годишната Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 864: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2015 г., приета с решение № 755 от 13.02.2015 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

-    Поземлен имот № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 2 283 м2;

-    Земеделска земя - лозе трета категория, поземлен имот № 66250.31.200 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 520 м2;

-    Земеделска земя - лозе трета категория, поземлен имот № 66250.31.211 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 521 м2;

-    Земеделска земя - лозе трета категория, поземлен имот № 66250.31.212 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 573 м2;

-    Земеделска земя - лозе трета категория, поземлен имот  № 66250.31.205 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 515 м2;

-    Земеделска земя - лозе трета категория, поземлен имот № 66250.31.194 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 2 200 м2;

Раздел ІІІ  Г - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следният  имот:

-  Апартамент №4, вх.А, бл.40 жк „Балик" гр. Балчик, самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.4 по кад. карта на гр. Балчик

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"