• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 838 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По тридесета и първа точка от дневния ред: Предложение за актуализация бюджета на „Спортен клуб по бокс и кикбокс Фуриозо".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 838: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на "Спортен клуб по бокс и кикбокс Фуриозо" да бъде завишен с 6 000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"