• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 837 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По тридесета точка от дневния ред: Одобряване на проект за кв. 253 и кв. 254 по плана на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 837: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет - Балчик одобрява ПУП - План за регулация и застрояване в обхват УПИ ІV-31, УПИ V-32 с отреждане за "Ок - предназначени за курорт и допълващи го дейности" в кв.254, УПИ ХІV-34, УПИ ХV-ЗЗ, УПИ ХVІ-37, УПИ ХVІІ-36, УПИ ХVІІІ-60 с отреждане за "Ок - предназначени за курорт и допълващи го дейности" в кв.253 и улична регулация от о.т. 197, о.т. 195, о.т. 182, о.т.198, о.т. 199 до о.т.200 по плана на с.Кранево, Община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване".

Задължава Кмета на общината в 7 - дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в "Държавен вестник".

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 15 общински съветници

15  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"