• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 836 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По двадесет и девета точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-ПП за „Подземен електропровод - НН за захранване на ПИ 78639.16.118 по кад.карта на с. Църква.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 836: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за „Подземен електропровод - НН за захранване на  ПИ 78639.16.118 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик.

2. Задължава кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в „Държавен вестник".

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 15 общински съветници

15  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"