• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 835 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По двадесет и осма точка от дневния ред: Одобряване на ПУП-ПП за „Удължаване на кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на „Теленор" в ПИ 53120.36.107 по кад.карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 835: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, общински съвет - Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за „Удължаване на кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на „Теленор" в ПИ 53120.36.107 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.

2. Задължава кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в „Държавен вестник".

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"