• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 834 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По двадесет и седма точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.4.120 по кад.карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 834: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от ЗУТ, общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.4.120 с цел застрояване на - „Ок" /курорт и допълващи го дейности/ по КК на с. Кранево, община Балчик.

2. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата на общината и в един месен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"