• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 833 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ и УПИ ХХ в кв. 86 по плана на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 833: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, общински съвет - Балчик дава съгласие и разрешава изменение ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ и УПИ ХХ в кв. 86 по плана на гр. Балчик

2. Упълномощава кмета на общината да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"