• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 832 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Допускане за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.842 по кад.карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 832: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, общински съвет - Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.842 от КК на гр. Балчик, с цел застрояване за Ок - /радарни станции/.

2. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата на общината и в един месен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"