• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 831 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 831: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; § 27, ал.2, т.2 и т.3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-1/26.03.2015год. от Началника на "Общинска служба по земеделие Балчик" и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет - Балчик:

І.  Предоставя на "Общинска служба земеделие - Балчик" проектен поземлен имот с идентификатор 48982.331.39, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 48982.331.23 по кадастралната карта на с.Царичино, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-104/11.12.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване - нива, с проектна площ от 25,000 дка. / двадесет и пет декара /, за обезщетяване на наследниците на Рада Енчева Тодорова. Имот 48982.331.23  е актуван с Акт за общинска собственост 3459/2009 год.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"