• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 830 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Христо Георгиев Алексиев, по отношение на ПИ № 02508.87.62 по кад.карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 830: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Х-35-1/30.03.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Христо Георгиев Алексиев от гр. Балчик, ул. "Приморска" №16 по отношение на ПИ № 02508.87.62 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ XXVIII, кв.110 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 327 м2, като Христо Алексиев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 17 м2 (седемнадесет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4417/01.04.2015 г.

            2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 649.00 лв. (хиляда шестстотин четиридесет и девет лева), без ДДС.

            3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"