• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 829 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя - частна общинска собственост за нуждите на неоземлени читалища.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 829: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, §6 от ПЗР на Закона за народните читалища и чл. 58, ал. 2 от НОРПУРОИ на община Балчик:

              1. Общински съвет Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Смирненски-1941г." с. Сенокос, върху земеделски имоти - частна общинска собственост считано от стопанската 2015/2016 год., както следва:


Землище

Идентификатор на имота:

Площ на имота в кв.м.

Акт за общинска собственост №

Сенокос

66250.14.71

151,04

1364

Сенокос

66250.23.29

45662,49

2471

Сенокос

66250.26.23

1292,75

1365

Сенокос

66250.49.4

2870,46

1362


Общо:

49976,74

 


            2. Общински съвет Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Йордан Йовков-1941г." с. Змеево, върху земеделски имоти - частна общинска собственост считано от стопанската 2015/2016 год., както следва:


Землище

Идентификатор на имота:

Площ на имота в кв.м.

Акт за общинска собственост №

Змеево

31245.104.27

17501,29

3150

Змеево

31245.110.16

8801,55

4421

Змеево

31245.111.10

7582,93

3151

Змеево

31245.121.18

10441,63

3404

Змеево

31245.128.31

5677,05

4418


Общо:

50004,45

 


            3. Общински съвет Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Стефан Караджа-1941г." с. Стражица, върху земеделски имоти - частна общинска собственост считано от стопанската 2015/2016 год., както следва:


Землище

Идентификатор на имота:

Площ на имота в кв.м.

Акт за общинска собственост №

Соколово

67951.39.18

10000,06

3868

Соколово

67951.20.32

10000,27

3889

Соколово

67951.20.38

9999,91

3890

Соколово

67951.38.222

10000,00

3879

Соколово

67951.38.239

10000,04

3880


Общо:

50000,28

 


            4. Общински съвет Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Васил Левски" гр. Балчик, върху земеделски имоти - частна общинска собственост считано от стопанската 2015/2016 год., както следва:


Землище

Идентификатор на имота:

Площ на имота в кв.м.

Акт за общинска собственост №

Балчик

02508.10.590

9947,99

4154

Балчик

02508.10.589

9947,9

4155

Балчик

02508.10.588

9948,07

4156

Балчик

02508.506.231

6799,37

3993

Балчик

02508.524.54

3422,63

3424

Балчик

02508.512.140

3000,05

4419

Балчик

02508.116.493

6880,4

3426


Общо:

49946,41

 

5.  Определя срок на безвъзмездното ползване:  10 /десет/ стопански години, считано от годината на подписване на договор между страните.

6. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"