• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 828 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за ново обсъждане разпореждане - отдаване под наем на 100 м2, представляващи част от имот № 02508.86.86  по кад. карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 828: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 2, предл. първо /публичен търг/, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС - Балчик, общински съвет Балчик дава съгласието си част от поземлен имот № 02508.86.86 по кад. карта на гр. Балчик - публична общинска собственост, с площ от 100 м2, /целия с площ 881 м2/, за поставяне на маси и столове пред ЗХР, актуван с АОС № 222/23.03.1999 г. за публична общинска  собственост, вписан под № 68, том Четвърти на Служба по вписванията, да бъде отдаден под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/.

ІІ. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за
отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 1 938.00 лв. /хиляда деветстотин тридесет и осем лева/ без ДДС.

ІІІ. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. След
провеждане на публичния търг с тайно наддаване, спечелилият кандидат, следва да спазва предмета на дейност, а именно осъществяване на ресторантьорска дейност.

ІV. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и

фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"