• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 827 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 805 по Протокол № 49 на общински съвет Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов - председател на ОбС Балчик

РЕШЕНИЕ 827: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед АдК-04-06 от 02.04.2015 година на Областен управител на област Добрич, общински съвет - Балчик отменя Решение 805 по Протокол № 49, прието на заседание на Общински съвет -  Балчик от 26.03.2015 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"