• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 826 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 826: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, ОбС - Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем части от имоти - публична общинска собственост за поставяне на 5 бр. рекламно - информационни елементи с обща площ 10 м2, както следва:

1.1.част от ПИ № 53120.505.1 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2 м2.

1.2. част от ПИ № 02508.7.32 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно -информационен елемент с площ 2 м2.

1.3.част от ПИ № 02508.526.214 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2 м2.

1.4.част от ПИ № 02508.69.112 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2 м2.

1.5. част от ПИ № 02508.7.358 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент с площ 2 м2.

за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 490,00 лв. /четиристотин и деветдесет лева/, без ДДС, съгл. Раздел VII, чл. 22 /1/ от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Общ. Балчик.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Кандидатът следва да няма задължения към Община Балчик.

След сключване Договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгл. чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на рекламни елементи върху части от имоти - публична общинска собственост.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"