• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 825 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване на част от ПИ 02508.7.359 по кад.карта на гр. Балчик за безвъзмездно и временно управление на СУ „Св. Климент Охридски", за разполагане на преместваем обект /каса за продажба на входни билети за посещение в УБГ/.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 825: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, /3/ от ЗОС и чл. 15 /1/ от НОРПУРОИ, ОбС - Балчик дава съгласието си:

1.1. Част от недвижим имот с площ 4.4 м2, представляващ публична общинска собственост, ПИ № 02508.7.359 по кад. карта на гр. Балчик - тротоарна площ към улица в к.з "Двореца", гр. Балчик, за разполагане на преместваем обект /каса за продажба на входни билети за посещения на Университетска ботаническа градина/ да се предостави за безвъзмездно и временно управление на СУ "Св. Климент Охридски", съгласно предназначението си, за срок от 3 год. /три години/.

2. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи Договор с СУ "Св. Климент Охридски", за предоставяне безвъзмездно и временно управление на посочения в        т. 1.1 част от имот - публична общинска собственост, в изпълнение на настоящото решение и като предпоставка за последваща процедура по издаване разрешение за поставяне по реда на ЗУТ и НРУППО на територията на Община Балчик.

3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"