• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 824 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от ПИ 53120.502.490 по кад.карта на с. Оброчище, за поставяне на преместваем обект /аптека/.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 824: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, ОбС - Балчик дава съгласието си да бъде отдаден под наем част от ПИ 53120.502.490 по кад. карта на с. Оброчище /УПИ № III - за здравен дом, кв. 53 по ПУП на с. Оброчище/, с площ 50 м2, /целия с площ 8 160 м2/, представляващ терен на ул. "Черно море", за поставяне на преместваем обект /аптека/ за извършване на аптечна дейност, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

       2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 573,00 лв. /петстотин седемдесет и три лева/, без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

      3. Конкурсни условия: кандидатите за участие следва да са магистър - фармацефти, помощник фармацефти или физически или юридически лица, които са сключели договор с магистър - фармацефт или помощник фармацефт регистрирани по Търговския закон и да извършват търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки. Същите следва да спазват предмета на дейност и да не променят предназначението на наетият имот. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.

След сключване на договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне.

      4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"