• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 823 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за провеждане на публично оповестен конкурс за разполагане на временна атракционна тераса /пред ресторант Каваците/, за извършване на ресторантьорска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 823: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, ОбС - Балчик дава съгласието си за разполагане на временна атракционна тераса /пред ресторант "Каваци"/ за извършване на ресторантьорска дейност върху поземлен имот № 02508.86.102 по кад. карта на гр. Балчик - урбанизирана територия, представляващ част от УПИ № I - за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, с площ 181 м2 - публична общинска собственост, актуван с АОС 383 от 15.04.2014 г. да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок до 01.02.2018 год., чрез провеждане на публично оповестен конкурс.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер 7 059,00 на лв. /седем хиляди петдесет и девет лева/, без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС - Балчик.

3. Конкурсни условия: кандидатът за участие следва да е регистриран по Търговския закон и да притежава собствен обект - заведение за хранене и развлечиние на алея "Дамба". Същият следва да спазва предмета на дейност, а именно извършване на ресторантьорска дейност и да не променя предназначението на наетият имот. Кандидатът следва да няма задължения към Община Балчик. След сключване на договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно ЗУТ за издаване необходимата документация за разполагане на временна атракционна тераса.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17 ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"