• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 822 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за части от имоти - публична общинска собственост: Паркинг „Двореца" гр. Балчик; 50 бр. паркоместа по алея „Ехо" гр. Балчик и 40 бр. паркоместа по ул. „Албенски път" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 822: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16, /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, ОбС - Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си части от имоти - публична общинска собственост:

1.1. Паркинг "Двореца", гр. Балчик, с площ 1 205.00 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик, при начална годишна наемна цена 5 639.40 лв., без ДДС.

1.2. 50 броя паркоместа по алея "Ехо" /от летен кинотеатър до паркинг "Двореца"/ и 40 бр. паркоместа по ул. "Албенски път" /от паркинг "Двореца" до кръстовището/ гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик, с обща площ 900.00 м2, при начална годишна наемна цена 4 212.00 лв., без ДДС

за срок от 5 г. след провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност и да не променят предназначението на наетите имоти. Кандидатите следва да нямат задължения към Община Балчик. Кандидатите могат да участват и за двата имота, посочени по горе.

3. Участникът, спечелил публичният търг с тайно наддавене и сключил договор за наем за паркинг "Двореца" се задължава да осъществява и пропусквателен режим по алеята, вадеща до АПК "Двореца".

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници

17  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"