• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 821 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 821: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет Балчик:

Потвърждава определените с решения №819 по протокол №63 от 24.05.2011г. и №680 по протокол №44 от 25.09.2014г. съответно максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик както следва:


Минимален размер

Максимален размер

Дневна тарифа

0.80лв.

1.30лв.

Нощна тарифа

1.10лв.

1.70лв.


ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"