• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 819 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По дванадесета точка от дневния ред: Отчет за дейността на служителите от Районно управление „Полиция" град Балчик през 2014 година.

Вносител: Никола Аркалиев - председател на ПКОРСТ

РЕШЕНИЕ 819: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик приема Отчет за дейността на служителите от Районно управление на МВР град Балчик през 2014 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"