• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 818 Протокол 50 от 28.04.2015 г.


По единадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Урал Бекиров - вр.изп.председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 818: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Атлаза Димитрова Георгиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Юлия Софрониева Михайлова от с. Стражица, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

3. Кристияна Иванова Константинова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

4. Пеню Николов Анастасов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300.00 (триста) лева.

5. Генчо Димитров Маркаров от с. Сенокос, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Сенокос.

6. Султанка Иванова Сандева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

7. Гюрсер Исметов Ахмедов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

8. Юмер Салим Салим от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

9. Мария Иванова Илиева от гр. Балчик, за лечението на баща й Иван Илиев Христов, в размер на 200.00 (двеста) лева.

10. Никола Стефанов Костадинов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

11. Станко Жеков Маринов от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

12. Яшар Салиев Рамаданов от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.

13. Митко Колев Иванов от с. Преспа, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. Средствата да се получат от кметския наместник на село Преспа.

14. Ханъмсер Юсуф Шефкиева от с. Ляхово, за подпомагане на семейство на починалия в мина Оброчище Гюлент Фари Акифов, в размер 1500.00 (хиляда и петстотин) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"

Допълнителни:

15. Иван Мирчев Тодоров от с. Оброчище, за лечението на Наско Мирчев Тодоров, в размер на 300.00 (триста) лева.Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.

16. Тюркян Ремзи Юнуз от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"