• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 817 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По десета точка от дневния ред: Разглеждане писмо от издателство „Захарий Стоянов", за финансиране издаването на книгата „Преди да се родя и след това" на българския белетрист Ивайло Петров.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 817: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Издателство „Захарий Стоянов" гр. София, в размер на 3 500 лева (три хиляди и петстотин лева), за преиздаване на книгата „Преди да се родя и след това" от Ивайло Петров.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.;

3. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"