• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 816 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По девета точка от дневния ред: Разглеждане молба от Енчо Петров Димитров от гр. Балчик за финансиране издаването на книга.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 816: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Енчо Петров Димитров от град Балчик, в размер на 1230.00 лева (хиляда двеста и тридесет лева) за финансиране издаването на книга/сборник/разкази.

2. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

17  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"