• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 815 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По осма точка от дневния ред: Обсъждане доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности през 2014 година.

Вносител: Красимир Кунев - председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 815: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет - Балчик

РЕШИ :

Приема докладите на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2014 г., както следва:

1. НЧ „Паисий  Хилендарски" град Балчик;

2. НЧ „Васил Левски-1959" град Балчик;

3. НЧ „Просвета-1900" с. Соколово;

4. НЧ „Велко Ангелов-1940" с. Дропла;

5. НЧ „Стефан Караджа-1941" с. Стражица;

6. НЧ „Йордан Йовков-1941" с. Змеево;

7. НЧ „Свобода-1897" с. Гурково;

8. НЧ „Просвета-1901" с. Оброчище;

9. НЧ „Бачо Киро-1939" с. Кранево;

10. НЧ „Христо Смирненски-1941" с. Сенокос.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"