• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 814 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По седма точка от дневния ред: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 814: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППНМ, общински съвет Балчик приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2014 година.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници

16  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"