• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 813 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По шеста точка от дневния ред: Избор на членове на Съвета на Директорите, председател на КСД на „Търговски център Кранево" ЕАД и определяне възнагражденията.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 813: На основание чл. 21, ал. П, във вр. с ал. І, т. 9 от ЗМСМА, чл. 14, т. 15 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, чл. 12, ал. І, т. 4 и чл. 14, ал. І, ал. Ш и ал. V от Устава на "Търговски център Кранево" ЕАД, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК:

1. Преизбира за нов тригодишен мандат, считано от 17.5.2015г. до 17.5.2018г. досегашните членове на Съвета на директорите на "Търговски център Кранево" ЕАД:

Здравко Стефанов Гайдарджиев;

Християн Георгиев Маринов и

Милена Йорданова Димитрова

2. Преизбира за председател на Съвета на директорите на "Търговски център Кранево" ЕАД за нов тригодишен мандат Милена Йорданова Димитрова

3. Определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и на председателя на съвета на директорите, както следва:

а/ За членовете на СД на дружеството месечно възнаграждение в размер на 100.00 (сто) лева.

б/ За Председателя на СД на дружеството месечно възнаграждение в размер на 700.00 (седемстотин) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложение на ПКБФЕЕ: точка 3 „а", в залата присъстват 19 общински съветници

11  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 7 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 НЕ ГЛАСУВА

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото проекто-решение, в залата присъстват 17 общински съветници

15  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ", 1 НЕ ГЛАСУВА