• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 812 Протокол 50 от 28.04.2015 г.


По пета точка от дневния ред: Актуализиране бюджета на НЧ „П. Хилендарски-1878" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 812: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на „Паисий Хилендарски-1870" град Балчик в дофинансиране да бъде завишен със 7 800 лева (седем хиляди и осемстотин лева).

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.

3. Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"