• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 811 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По четвърта точка от дневния ред: Актуализиране бюджета на НЧ „Просвета-1901" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 811: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ „Просвета-1901" с. Оброчище в дофинансиране да бъде завишен със 7 200 лева (седем хиляди и двеста лева).

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.

3. Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"