• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 810 Протокол 50 от 28.04.2015 г.


По втора точка от дневния ред: Приемане отчета на общинския дълг за 2014 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 810: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг, Общинския съвет - Балчик приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2014 година, съгласно приложение №3.

Вид Предназ- начение Първоначален размер Валута Главница  Усвоява-ния през 2014г. Погаше-ния през 2014 г. Главница Такси, лихви и комисионни Общо за 2014
към 01.01.  към 31.12. през 2014 г. плащания по
2014 г. 2014 г. Редовни Просрочия дълговете
Уникредит Булбанк - за пътищата иневстиционен 8 000 000 лева 6649177 0 6649177 0 172008 255 6821440
Уникредит Булбанк - за СПА център Кранево иневстиционен 4 200 000 лева 2972323 0 2972323 0 106173 81 3078577
От фонд Енергийна ефективност за обект ОУ "Антим I" иневстиционен 359 792 лева 47973 0 47973 0 1079   49052
                     
Всичко дългове без тези от ФЛАГ и безлихвен заем от ЦБ   12 559 792   9669473 0 9669473 0 279260 336 9949069
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"