• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 809 Протокол 50 от 28.04.2015 г.

По първа точка от дневния ред: Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода  от 01 януари 2014 г. до  31 декември  2014 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 809: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публични финанси, Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2014 година, както следва:

1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2014 г. в размер на 29 485 800 лева.

 2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2014 г. в  приходната си част  в размер на 25 670 683 лева съгласно Приложение № 1 в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  7 293 915 лева

                        - за местни дейности                                                   18 376 768 лева

3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 25 670 683 лева,  съгласно  Приложения  № 2 и  № 2А  в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  7 293 915 лева

                        - за дофинансиране на държавни дейности                 2 114 507 лева

                        - за местни дейности                                                   16 262 261 лева

4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове и Разплащателна Агенция, в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно  Приложения № 4 и 4а.

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2014 г. в размер на 326 793 лв. , както и средствата за представителни разходи в размер на 39 578 лв. на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно Приложение № 6.

6.  Утвърждава планът  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2014г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 14 267 089  лв.,  съгласно Приложение № 5a.

7.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2014г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 11 122 020 лв.,  съгласно Приложение № 5.

8. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2014г. в размер на 645 880 лв., съгласно Приложение № 7.

9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта  към 31.12.2014 г. в размер на 1 467 328 лв. съгласно Приложение №: 8.

10. Утвърждава отчета на разходите за 2014 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 728 798 лв., съгласно Приложение № 9а.

11. Утвърждава отчет на разходите за 2014 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 102 138 лв., съгласно Приложение № 9б.

12.  Утвърждава разшифровка към планът  за капиталови разходи на Община Балчик , финансирани от приходи по § 40-00 /Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.

13. Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извършени през 2014 г, както следва:

Кмет - служебни командировки в страната                                             766,00 лв.

- служебни командировки в чужбина                                           3 222,80 лв.

Председател на ОбС          - служебни командировки в страната        1 177,79 лв.

- служебни командировки в чужбина        3 756,99 лв.

14.  Утвърждава отчетната информация  по чл. 137, ал.1, т.2. и т.3 от ЗПФ.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

18  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"