• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 673 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 673: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2014 г., приета с решение № 512 от 30.01.2014 г., като допълва:

            Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

            - Незастроен ПИ № 02508.74.260 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ ХІІІ, кв.50 по ПУП на гр. Балчик, с площ от 409  м2.

            - ПИ № 53120.501.167 по кадастралната карта на с. Оброчище, УПИ ІІ, кв. 13 по ПУП на кв. "Младост" с. Оброчище, с площ от 528 м2.

            - Земеделска земя, трета категория, с площ от 7 122 м2, представляваща ПИ № 23769.61.6 по кадастралната карта на с. Дропла. 

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 14 общински съветници

13  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"