• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 668 Протокол 44 от 25.09.2014 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение на Решение 430 по Протокол № 31 от 26.09.2013 г. на ОбС - Балчик и Решение 440 по Протокол № 32 от 31.10.2013 г. на ОбС - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

РЕШЕНИЕ 668: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение 846/27.07.2011 г., допълнено с решение 51/26.01.2012 г., на Общински съвет - Балчик, Общински съвет на Община Балчик  изменя свое решение 430/26.09.2013 г., и 440/31.10.2013 г., както следва:

РЕШИ:

Навсякъде в решение 430/26.09.2013 г., и 440/31.10.2013 г. вместо краткосрочен дълг да се чете дългосрочен. Срокът за погасяване на кредита вместо до 12 месеца считано от подписване на договора да се чете до 25.04.2015 г. Максималният лихвен процент вместо шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,715%, да се чете шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 5,078%.

Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подпише анекс към договора за кредит, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

В останалата си част решенията остават непроменени.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 15 общински съветници

14  „ЗА", 0 „ПРОТИВ", 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ"