• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 18.12.2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Балчик, публикувани на интернет страницата на Община Балчик на основание чл.26, ал.2 от ЗНА.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Удължаване на срока па ползван безлихвен заем от „Други сметки и дейности"( набирателната сметка) на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Учредяване безвъзмездно право на ползване на сгради на НЧ „Паисий Хилендарски - 1870" град Балчик; НЧ „Просвета - 1900" с. Соколово; НЧ „Велко Ангелов - 1940" с. Дропла и НЧ „Просвета - 1901 с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.961 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.960 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Одобряване на пазарна оценка за продажба на 595 м2 от ПИ № 39459.501.107 по кад. карта на с. Кранево, общ. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

9. Разни

 

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик