• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29.11.2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за третото тримесечие на 2018 г., съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните финанси.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Предложение за актуализиране списъка на педагогическите специалисти от общинските училища и детски градини, които имат право на транспортни разходи за 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Определяне максимални и минимални цени на таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Одобряване изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИVІІ - „за обществено обслужване", УПИ VІ - „за озеленяване" и улична регулация в обхвата на УПИ VІІ и УПИ VІ в кв. 35 по плана на с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХVІ в кв. 314 по плана на             гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.254 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.226 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.227 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.228 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.303 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.258 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.289 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Ленко Цветанов Жеков по отношение на ПИ № 48982.501.357 по кадастралната карта на с. Царичино.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Валентина Петкова Кирякова по отношение на ПИ № 02508.1.237 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Илия Трендафилов Романов и Румен Трендафилов Романов по отношение на ПИ № 02508.83.275 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Разглеждане заявление от Елена Тодорова Радева за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2018/2019 г-, на съответния ползвател.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Промяна основните месечни заплати на кметовете на кметства.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинансиране на Общинско читалищно сдружение - Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинансиране на СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Актуализация на бюджета за 2018 г. в програмата за развитие на спорта.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Приемане на Годишен финансов отчет на ТЦ Кранево ЕАД в ликвидация, за 2017 година.

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

24. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

25. Разни

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик