ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
по смисъла на чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/


№ по ред Име, презиме и фамилия Длъжност Входящ № и дата на подаване на декларация
По чл. 35, ал.1, т. 1 По чл. 35, ал. 1, т. 2, част - ІІ По чл. 35, ал. 1, т. 2, част - І
1 Реджеб Ибрямов Реджебов Кмет на с. Ляхово 1/5.06.2018г. 1/5.06.2018г. 1/5.06.2018г.
2 Елица Димитрова Димитрова Кмет на с. Тригорци 2/5.06.2018г. 2/5.06.2018г. 2/5.06.2018г.
3 Георги Илиев Генов Кмет на с. Царичино 3/5.06.2018г. 3/5.06.2018г. 3/5.06.2018г.
4 Данаил Петров Караджов Кмет на с. Оброчище 4/5.06.2018г. 4/5.06.2018г. 4/5.06.2018г.
5 Илияна Димитрова Димитрова Кмет на с. Рогачево 5/5.06.2018г. 5/5.06.2018г. 5/5.06.2018г.
6 Калин Костадинов Калчев Кмет на с. Църква 6/5.06.2018г. 6'/5.06.2018г. 6'/5.06.2018г.
7 Желязко Георгиев Асенов Кмет на с. Безводица 7/6.06.2018г. 7/6.06.2018г. 7/6.06.2018г.
8 Тодор Иванов Георгиев Кмет на с. Гурково 8/6.06.2018г. 8/6.06.2018г. 8/6.06.2018г.
9 Сергей Панайотов Георгиев Кмет на с. Преспа 9/7.06.2018г. 9/7.06.2018г. 9/7.06.2018г.
10 Денчо Маринов Попов Кмет на с. Дропла 10/7.06.2018г. 10/7.06.2018г. 10/7.06.2018г.
11 Михаил Атанасов Милчев Кмет на с. Сенокос 11/11.06.2018г. 11/11.06.2018г. 11/11.06.2018г.
12 Минко Маринов Попов Кмет на с. Соколово 12/11.06.2018г. 12/11.06.2018г. 12/11.06.2018г.
13 Стойка Йорданова Донева Кмет на с. Дъбрава 13/11.06.2018г. 13/11.06.2018г. 13/11.06.2018г.
14 Шукри Али Шукри Кмет на с. Стражица 14/11.06.2018г. 14/11.06.2018г. 14/11.06.2018г.
15 Илийчо Андреев Илиев Кмет на с. Змеево 15/13.06.2018г. 15/13.06.2018г. 15/13.06.2018г.
16 Орхан Юсеинов Алиев Кмет на с. Бобовец 16/14.06.2018г. 16/14.06.2018г. 16/14.06.2018г.
17 Румен Петков Николов Кмет на с. Кранево 17/14.06.2018г. 17/14.06.2018г. 17/14.06.2018г.
18 Галин Петров Георгиев Кмет на с. Кремена 18/15.06.2018г. 18/15.06.2018г. 18/15.06.2018г.
19 Парсек Саркис Салбашян Управител на „МБАЛ - Балчик" ЕООД 19/06.6.2018г.

20 Яна Костадинова Дочева-Димова Управител на „Медицински център І Балчик" ЕООД 20/07.06.2018г.