• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Р Е Ш Е Н И Е

№ 381

Добрич, 02.10.2018  год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


           Административен съд - Добрич, в открито съдебно заседание, І троен състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                               ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА МИЛЕВА

                                                                    СИЛВИЯ САНДЕВА 


при секретаря ВЕСЕЛИНА САНДЕВА и с участието на прокурора МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА изслуша докладваното от председателя административно дело № 491/ 2018 год.

Производството е по чл. 185 - 196 от АПК.

Образувано е по протест вх. № 1895/ 06.08.2018 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич - Милена Любенова срещу Наредба за обществения ред на територията на община Балчик, приета с Решение № 77/29.06.2004 г. по Протокол № 9 на Общински съвет - Балчик; изм. и доп. с Решение № 407, по Протокол № 44 от 30.06.2006 г.; изм. и доп. с Решение № 312, по Протокол № 31 от 15.05.2009 г.; изм. с Решение 613, Протокол № 50 от 30.06.2010 г.; с Решение № 175 от 18.12.2015 година на Административен съд - Добрич обявена нищожността на чл. 40, ал. 5; с Решение № 80 от 27.02.2017 година, адм.дело № 609/2016  г. на Административен съд - Добрич обявена нищожността на чл. 12, т. 4., в частта на чл. 43, ал. 1от Наредбата.

С протеста се настоява, че тази разпоредба влиза в колизия със законови разпоредби от по - висок ранг, а именно с текста на чл. 11, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите по отношение срока за уведомяване за провеждането на манифестация. Предлага да бъде отменена оспорената разпоредба. Претендира разноски за обнародване на оспорването.  

В съдебно заседание, протестиращият, редовно призован, се явява и поддържа протеста на изложените в него основания.

Ответникът - Общински съвет Балчик, редовно призован, не се представлява, не изразява становище по протеста. Представя  в изпълнение на Разпореждане на съда от 06.08.2018 г. доказателства, свързани с изпълнение на процедурата по приемане на Наредбата, вкл. самата Наредба. (л. 20 - 59)

Съдът, като обсъди становищата на страните, доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168 във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Протестът е процесуално допустим, като подаден в срок, срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, предмет на оспорване, по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК подзаконовият нормативен акт подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като с оглед текста на чл. 186, ал. 2 от АПК това важи и за прокурора, който може да подаде протест срещу акта.

Разгледан по същество, протестът е основателен, като за да се произнесе, съдът съобрази следното:

На 14.06.2004 г. с рег. № РД - 02 - 194 е внесено Предложение в Общинския съвет от Кмета на община Балчик за приемане на Наредба за обществения ред на територията на община Балчик, като е приложен и Проект на Наредба. (л. 21)

Проектът за Наредба е разгледан на заседания на Постоянните комисии, като е гласувано да се приеме предложението. (л. 29 - 35)

На 29.06.2004 г. е проведено заседание на Общинския съвет, на което са присъствали всички 21 съветници по списък. Проектът е разгледан. След обсъждане са направени частични изменения и с Решение № 77 е приет с пълно единодушие окончателният вариант на Проект за процесната Наредба.(л. 19, л. 22 - 28)

От описаните доказателства, свързани с хронологията по приемане на Наредбата, се вижда, че формално е спазена процедурата по изготвяне и приемане на подзаконовия нормативен акт, съобразно действащите към 2004 г. норми.

При анализ на оспорената разпоредба на чл. 43, ал. 1 от Наредбата във връзка с чл. 11, ал. 1 от Закона за митингите, събранията и манифестациите, се налагат следните изводи:

Дори да е спазена процедурата по приемане на Наредбата, то оспорената норма е в противоречие с такава от по - висок ранг, като приемането ѝ се явява в конфликт с 11, ал. 1 от Закона за митингите, събранията и манифестациите, което е недопустимо с оглед нормите на чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8а от Закона за нормативните актове, както правилно е посочил протестиращият.

С чл. 43, ал. 1 от Наредбата е прието следното изискване: „За провеждане на манифестация или шествие се изисква спазване на условията по предходния член, като срокът за уведомяване на кмета на общината е най-малко пет дни преди датата на провеждане на мероприятието, като се изисква посочване на началния и крайния пункт, маршрута, броя и вида на транспортните средства, ако се използват такива, както и предполагаемия брой на участниците."

Същевременно законодателят в текста на чл. 11, ал. 1 от Закона за митингите, събранията и манифестациите е уредил тези отношения по следния начин: „Организаторите на манифестация уведомяват писмено кмета на общината за целта, времето и пътя на движението на манифестацията най-малко 72 часа преди провеждането ѝ, а в неотложни случаи - най-малко два дни."

Като се съпоставят двете норми, се установява, че органът на местно самоуправление недопустимо е увеличил изискването към срока за уведомяване за провеждане на манифестация. Приетата от ОбС - Балчик норма е в конфликт с императивните изисквания на закона. Това е така, защото съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. В Закона за нормативните актове е поставено още през 1995 г. същото изискване, а именно, че всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. В случая, от една страна, тези отношения вече са уредени със Закона, а от друга страна, с оспорената разпоредба се уреждат същите отношения, но извън допустимите законови рамки, т.е. не според изискването да бъдат уредени „съобразно закона".

С оглед гореизложеното при приемане на оспорения текст от Наредбата като подзаконов нормативен акт са нарушени императивни изисквания на закона, изложени по - горе, което налага отмяната на оспорената разпоредба и уважаване на протеста изцяло.

Предвид изхода на спора и стореното в тази насока изрично искане от протестиращия, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК ответникът по оспорването следва да възстанови на Окръжна прокуратура - Добрич направените съдебни разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева), представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник".

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административен съд - Добрич, троен състав

Р Е Ш И:

         ОТМЕНЯ по протест вх. № 1895/ 06.08.2018 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич - Милена Любенова разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от Наредба за обществения ред на територията на община Балчик, приета с Решение № 77/ 29.06.2004 г. по Протокол № 9 на Общински съвет - Балчик.

ОСЪЖДА Общински съвет Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 лв. (двадесет лева).

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                ЧЛЕНОВЕ: