• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Р Е Ш Е Н И Е

№ 373

гр.Добрич, 01.10.2018 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


           Административният съд - Добрич, в открито съдебно заседание на четвърти септември две хиляди и осемнадесета година, ІІ троен състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   КРАСИМИРА ИВАНОВА

                                                            ЧЛЕНОВЕ:  НЕЛИ КАМЕНСКА

                                                                                              МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА   


при секретаря ИРЕНА ДИМИТРОВА и с участието на прокурора ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, изслуша докладваното от съдия Георгиева административно дело № 275/ 2018 год.

Производството е по чл. 185 - 196 от АПК.

Образувано е по протест вх. № 1259/ 22.05.2018 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич Милена Любенова, срещу разпоредбите на чл. 12, ал.3,т.6 и чл. 26, ал.1,т.1,т.4 и т.6  от Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Балчик, приета с решение № 197, по протокол № 25/05.12.2008 г. на ОбС-Балчик.

          С протеста се настоява, че конкретните разпоредби влизат в противоречие с разпоредби, представляващи нормативни разрешения от по - висок ранг а именно, чл. 116, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.175, ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. След съпоставяне на законовите разпоредби и тези на наредбата, протестиращият прокурор установяава, че посочената в наредбата категория „ловни кучета" не се среща в закона.Не съответства на закона и определената в наредбата санкция в размер на 20 лева, за извеждане на кучета без повод, без намаордник за агресивните кучета, преминаване и престояване с кучета в детски площадки, детски градини и ясли и техните дворове, както и за пускане на кучета извън разрешените и обозначените места. За нарушаване на тези забрани, в чл.428  в Закона за ветеринарно -медицинската дейност  е предвидена глоба от 100 лева. Регламентацията на нормата следва да се прилага такава, каквато е и без изключения в случаите, когато става въпрос за санкциониране на нарушенията, предвидени в ЗВМД. Разликата в режима, установен в закона и наредбата е очевидено.В протеста се прави искане, оспорените разпоредби да бъдат отменени.

           В съдебно заседание, протестът се поддържа от ОП-Добрич,на изложените в него основания.

Ответникът-Общински съвет Балчик, редовно призован, не се представлява в съдебно заседание и не излага становище по поротеста.

Съдът, като обсъди доказателствата по делото поотделно и в тяхната съвкупност, и като направи проверка по реда на чл.168 във връзка с чл. 196 от АПК, приема за установено следното:

Протестът е процесуално допустим, като подаден срещу административен акт, който подлежи на съдебен контрол. Наредбата, предмет на оспорване, по дефиницията на чл. 75, ал. 1 от АПК, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, както и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА съставлява подзаконов нормативен акт. Съобразно разпоредбите на чл. 185, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от АПК, подзаконовият нормативен акт подлежи на безсрочно оспорване пред съда, като с оглед текста на чл. 186, ал. 2 от АПК това важи и за прокурора, който може да подаде протест срещу акта.

Разгледан по същество, протестът е основателен, като за да се произнесе, съдът съобрази следното:

Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Балчик е приета с решение № 197, по протокол № 25/05.12.2008 г. на ОбС-Балчик. По делото са приложени доказателства, от които се установява, че е спазена процедурата по нейното приемане.Видно от същите доказателства, свикано е заседание на  общински съвет - Балчик, като в проекто-дневния ред е включена точка за обсъждане на проект за Наредба.Поканата за свикване на заседание с проекто-дневния ред е публикувана в местен вестник. Проектът за наредбата е обсъден на заседание на постоянната комисия  по бюджет, финанси, еврофондове и евроинтеграция и е приет с пълно мнозинство от комисията. Нлице е писмо на кмета на общината до председателя на ОбС-Балчик с проекто решение за приемане на наредбата, в което се излагат и съображения от необходимостта за приемането й.  Заседанието на Общинския съвет на Община Балчик е законно проведено. Спазени са изискванията на чл.27 ал.2 и ал.3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Приемането на наредбата е съобразено с процесуалните правила на Закона за нормативните актове.

Съдът не констатира допуснати съществени процесуални нарушения на правилата, по които се приемат подзаконовите нормативни актове от общинските съвети, действали към датата на приемане на наредбата.

При преценката за съответствие на оспорените разпоредби на подзаконовия нормативен акт с материалния закон, съдът намира, че протестът е изцяло основателен.

Оспорените разпоредби гласят:

-чл. 12, ал.3,т.6 : от заплащане на такса са освободени, след представяне на документ, ловни кучета;  

-чл. 26, ал.1,т.1,т.4 и т.6: при първо нарушение наказва се с глоба в размер на 20 лева нарушител, който

т.1-извежда кучета без повод, а агресивните кучета и кучета, изброени в чл.15, ал.2 без намордник;

т.4 -преминава и престоява с кучета в детски площадки,детски градини и ясли и техните дворове;

т.6- свободно пуска кучета извън разрешените и обозначени места.

          Посочените разпоредби не намират основание в акт от по - висока степен, с който да е оправомощен общинският съвет като орган на местното самоуправление да приеме подобни разпоредби. Съгласно чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА подзаконовите нормативни актове, приемани от общинските съвети, следва да се основават на нормативните актове от по - висока степен при уреждането на обществени отношения от местно значение. Следователно, те трябва да третират същите, само и единствено в рамките на допустимите граници, определени от по - висшия нормативен акт, като детайлизират неговото приложение.В тази връзка, за освобождаване на ловните кучета  от заплащане на такса, Общинският съвет е създал в наредбата нова и неуредена в по - високите по степен нормативни актове. Съгласно чл.116, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ),  от такса се освобождават собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД). Съгласно нормата на чл.175,ал.2 , това са кучета на лица с увреждания; служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка; кучета, използвани за опитни цели; кучета, използвани от Българския червен кръст; кастрирани кучета; кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект. Видно е, че нормата урежда изключенията, при които не се заплаща гакса и тези изключения са лимитативно изброени. В тях обаче не се съдържа категорията на „ловни кучета".В протеста  нормата правилно е определена като императивна, при което е недопустимо разширяване на приложното й поле. Протестиращият прокурор е коментирал използвания в наредбата израз „инвалид", който към момента е заменен в българското законодателство с „лице с увреждания", което не прави съответната разпоредба  незаконосъобразна. Съдът споделя становището в протеста, но с оглед терминологичната прецизност на наредбата, то следва ОбС по своя инициятива да я приведе в съответствие с терминологията в законодателството към настоящия момент. 

Следващите протестирани текстове на чл. 26, ал.1,т.1,т.4 и т.6 предвиждат административнонаказателна отговорност за неспазване на описани в наредбата задължения.При първо нарушение в наредбата се предвижда наказание глоба в размер на 20 лева за нарушител, който извежда кучета без повод, а агресивните кучета и кучета, изброени в чл.15, ал.2 без намордник; преминава и престоява с кучета в детски площадки,детски градини и ясли и техните дворове; свободно пуска кучета извън разрешените и обозначени места.Тези разпоредби следва да бъдат преценени за съответствието им с норми от по-висок ранг а именно, чл.177,ал.1,т.3 и т.4 и чл.428 от ЗВМД. Първата разпоредба въвежда забрана да се  извеждат кучета без повод, а агресивни кучета - и без намордник; да се разхождт кучета на детски площадки и на места, обозначени от общините със забранителни знаци.Втората норма предвижда при нарушаване на въведените забрани,  нарушителят да се наказва с глоба в размер на 100 лева.По силата на чл. 178 от ЗВМД ,кметовете на общини, райони и кметства организират контрола за спазване изискванията по чл. 177, ал. 1, т. 3 и 4 от същия закон. След като законът определя кметовете да организират контрола по спазване на  изискванията на чл. 177, ал. 1, т. 3 и т. 4, и е определил размерът на административното наказание, то регламентацията на чл.428 от ЗВМД следва да се прилага такава,каквато е, по аргумент на чл.472, ал.4, тъй като същата определя, че нарушенията по чл.428, се установяват с актове, съставени от инспекторите от общините и районите, а ал.5 на нормата гласи,че наказателните постановления по ал. 4 се издават от кметовете на общини и райони. Ето защо,в случая не е  налице предвидената възможността по чл. 2, ал. 3 от ЗАНН, общинските съвети да определят съставите на нарушенията и наказанията за тях.Обществените отношения, свързани с противоправните деяния относно притежаването и отглеждането на кучета и тяхното санкциониране са уредени от ЗВМД,който е регулирал деянията, които представляват административни нарушения и е определил вида и размера на наказанията.Безспорно е,че противоправните деяния в наредбата на ОбС-Балчик (протестираните такива) са в съответствие със закона, но е видно,че размерът на наказанието от 20 лева в наредбата, не съответства на определения в закона размер от 100 лева за същите нарушения.

С оглед изложеното, при приемане на процесните норми от Наредбата са нарушени императивни изисквания на закона, което налага отмяната на същите и уважаване на протеста изцяло.

Предвид изхода на спора и стореното в тази насока изрично искане от протестиращия, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК ответникът по оспорването следва да възстанови на Окръжна прокуратура - Добрич направените съдебни разноски в размер на 20.00  (двадесет) лева, представляващи заплатена такса за обнародване на оспорването в „Държавен вестник".

Мотивиран така и на основание чл. 193, ал. 1 от АПК, Административният съд - Добрич, троен състав

Р Е Ш И:

            ОТМЕНЯ по протест вх. № 1259/ 22.05.2018 г., подаден от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич Милена Любенова, разпоредбите на чл. 12, ал.3,т.6  от Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Балчик и чл. 26, ал.1,т.1,т.4 и т.6  в санкционната им част от същата наредба, приета с решение № 197, по протокол № 25/05.12.2008 г. на ОбС-Балчик.        

ОСЪЖДА  Общински съвет Балчик да заплати на Окръжна прокуратура - Добрич направените по делото разноски в размер на 20.00 (двадесет) лева.

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд с касационна жалба/протест в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението за постановяването му и връчването на препис от съдебния акт на страните.

След влизането му в сила решението да се обнародва по реда на чл. 194 от АПК.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                               ЧЛЕНОВЕ: