• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 55, ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Балчик, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 18.10.2018 година от 11.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе извънредно заседание на общински съвет - Балчик, при следния


Д н е в е н  р е д:

1. Сключване на договор и изпълнение на проект по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Един добре свързан регион", Специфична цел  1.1 . „Подобряване на планирането, развитието и координацията на транс-граничните транспортни системи за по-добро свързване към TEN-T (транс-европейски транспортни мрежи) транспортна мрежа".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик