• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 18.10.2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021
г. в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за второто тримесечие на 2018 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните финанси.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от кмета на община Балчик и председателя на общински съвет, за периода от 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Вземане на решение за прилагане на чл. 41, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко Бончев" в ж.к. „Балик", за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност, с площ 10 м².

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Отдаване под наем на част от общински имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Балчик, пл. „21-ви септември", представляващ кафе-бар и прилежаща тераса.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8.  Прекратяване на съсобственост между община Балчик и Стелиян Цонков Цонев, по отношение на ПИ № 78639.501.167 по кадастралната карта на с. Църква.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Прекратяване на съсобственост между община Балчик и „Супер Боровец пропърти фонд" АДСИЦ гр. Варна, по отношение на ПИ № 02508.86.18 по кадастралната карта на гр. Балчик.

10. Учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Янтра".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Учредяване безвъзмездно право на строеж на Висшия съдебен съвет за изграждане на съдебна палата в град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Отмяна на Решения за продажба чрез публично оповестен неприсъствен конкурс, на имоти общинска собственост в м. „Двете чешми" град Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Предоставяне на минералните води - изключителна държавна собственост за безвъзмездно управление и ползване от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици в СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище за учебната 2018/2019 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Даване съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I - /за отдих/,
в кв. 2 по плана на К.З."Двореца" гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Определяне на представител на община Балчик пред Общото събрание на „Тихия кът" АД за извънредното общо събрание.

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

17. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

18. Разни

 

 ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик