• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 13.09.2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Балчик и средствата от Европейски съюз към 30.06.2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Актуализация на бюджета за 2018 г. на Общинска администрация в местна дейност 524 „Домашен социален патронаж".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Завишаване бюджета на общинска администрация в местна дейност 525 „Клубове на пенсионера".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Завишаване бюджета на ОбП „БКС" в дейност 623 „Чистота, за закупуване на лекотоварен автомобил.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Предложение за бракуване на движимо имущество частна общинска собственост - лекотоварен автомобил Опел Комбо по баланса на ОбП „БКС".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - публична държавна собственост в публична собственост на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Даване съгласие за поставяне на паметна плоча на НЧ „Велко Ангелов 1940" с. Дропла, община Балчик в памет на добруджанци, жертви на румънските репресии по време на Първата световна война.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Предложение за именуване на обект от общинско значение.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Отдаване под наем на помещение в ОУ „Антим І", публична общинска собственост, бюфет от 16 кв.м. и склад 6 кв.м. за извършване на търговска дейност - продажба на пакетирани стоки.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи ПИ № 02508.87.127,  ПИ № 02508.86.42, ПИ № 02508.87.65, ПИ № 02508.87.16, ПИ № 02508.7.138 по кадастралната карта на град Балчик, за поставяне на рекламно-информационни елементи.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Предложение за даване на разрешение за формиране на паралелки под минималния брой ученици и паралелки от два класа (слети) в общински училища за учебната 2018/2019 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предложение за актуализиране списъка на средищни училища и детски градини в община Балчик, за учебната 2018/2019 г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Изразяване мотиви за не съгласуване и предложения за преработка на предварителен проект за общ устройствен план на община Балчик, по Решение № 278/14.12.2017 г., Протокол № 18 от заседание на Общински съвет - Балчик.

Вносител: Мелих Хаджиев - председател на ПКУТСЕ

14. Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 г.

Вносител: Галин Началников - председател на времена комисия

15. Определяне на представител на община Балчик пред Общото събрание на „МБАЛ Добрич" АД за извънредното общо събрание.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

16. Отчет за дейността на общински съвет - Балчик за периода месец януари - юли 2018 година

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

17. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.502.394 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД1.

19. Разни

 

 

 

Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.  

 

 

 

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик