О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - БАЛЧИКСЪОБЩЕНИЕ


Временната комисия за изготвяне на предложения за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Добрич, избрана с Решение № 407  по Протокол № 27 от 26.07.2018 г. удължава срока за подаване на заявления на кандидати за съдебни заседатели за окръжен съд - Добрич

 

Изисквания към кандидатите

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

- възраст от 21 до 68 години,

- имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

- имат завършено най-малко средно образование;

- не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията му;

- не страдат от психически заболявания;

- не са съдебни заседатели в друг съд;

- не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват;

- не участват в ръководство на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатстват.

 

Необходими документи

Кандидатите подават в срок до 17 август 2018 г. (включително) в деловодството на Общински съвет - Балчик, пл. „21 - септември" № 6, етаж I, стая 112 следните документи:

1. заявление по образец (приложение № 1);

2. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. данни за контакт  на две лица, към които Общинският съвет - Балчик може да се обръща за препоръки;

6. мотивационно писмо;

7. писмено съгласие;

8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документи и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия (ако кандидатът е роден преди 16 юли 1973 год.)
Приложение № 1

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БАЛЧИК


ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От ................................................................................................................................

(трите  имена)


Настоящ адрес:.......................................................................................................................


................................................................................................................................................


Адрес за кореспонденция: .....................................................................................................


....................................................................................................................................................


тел..................................................,e-mail: ...................................................УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Желая да бъда избран/а за съдебен заседател за Окръжен съд - Добрич. Прилагам документи, с които доказвам съответствието ми с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт:

1. Подробна автобиография;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Балчик да се обръща за препоръки;

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие;

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Дата: ...................................                                               С уважение:

Гр. Балчик