• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 юли 2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2017 г. до 31 декември 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Доклад от временната комисия, за извършване на проверка за законосъобразно изпълнение на Решение № 249, по Протокол № 15 от 19.10.2017 г., избрана с Решение № 395 по Протокол № 26 от 28 юни 2018 г. на общински съвет Балчик.

Вносител: Ивелин Ройдев - председател на временната комисия

3. Избиране временна комисия за изготвяне на предложение за избор на съдебни заседатели при Окръжен съд - Добрич

Вносител: Стоян Георгиев - член на ПКОРСТ

4. Освобождаване на представителя и избиране на нов представител в СД „Тихия кът" АД, от квотата на община Балчик.

Вносител: Гюлчин Адем - общински съветник

5. Разглеждане на молба за отпускане на еднократна финансова помощ за обучение на Ива Митова.

Вносител: Гюлчин Адем - общински съветник

6. Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, за поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Мрежа за интелигентно сътрудничество на Черноморските общини в трансграничния регион ", финансиран по Програма за „Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Поемане на дългосрочен дълг под формата на договор за банков кредит под
условие за поемане на кредитен ангажимент под формата на банкова гаранция с наредител Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Актуализация на бюджета за 2018 г. на кметство с. Гурково в дейност „В и К".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинасиране на читалище "Христо Смирненски-1941" с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Актуализация на бюджета за 2018 г. в дофинасиране на читалище
"Паисий Хилендарски-1870" гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Актуализация на бюджета на програмата за развитие на спорта за 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Завишаване на бюджета на общинска администрация в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение", за закупуване на рентгенов апарат за „Медицински център - І - Балчик"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Завишаване на бюджета на кметство Кранево в местна дейност 284 "Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии", за почистване коритото на река Краневска

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Приемане на актуализиран бюджет на капиталовите разходи в частта за основните ремонти на община Балчик за 2018 г., и съгласие за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи и целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общинските пътища в община Балчик през 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени
средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, поради настъпила промяна в обстоятелството, относно местоживеене и настоящ адрес, съгласно приложение № 11-Б, прието с Решение № 43/25.01.2017 г., по Протокол № 20 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Продажба чрез търг на  ПИ № 18160.501.421 по кадастралната карта на с. Гурково, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.187 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Разглеждане на заявление от Зорница Димитрова Браун, за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 53120.504.246 по кадастралната карта на с. Оброчище, в.з."Изгрев", община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за промяна на улична
регулация в обхвата на УПИ IV и разделяне на два нови УПИ в кв.35 по плана на             с. Кранево, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III и УПИ VIII, кв. 170, по плана на гр. Балчик, с цел обединяване на двата УПИ и ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

24. Разни

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик