• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текстаО Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 юни 2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Осигуряване на временен безлихвен заем на СНЦ „МИГ - Балчик - Генерал Тошево".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Кандидатстване на община Балчик с проект „Строителство и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Кандидатстване на община Балчик с проект „Изграждане на парк в гр. Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Кандидатстване на община Балчик с проект „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в гр. Балчик".

5. Сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, за поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект „Мрежа за интелегентно сътрудничество на Черноморските общини в транграничния район", финансиран по Програма за „Трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Завишаване бюджета на общинска администрация в местна дейност 759 „Други дейности по културата" за извършване на ремонтни дейности на джамиите в гр. Балчик и с. Ляхово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Актуализация на бюджета за 2018 година в дофинансиране на читалище „Просвета-1901" с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Актуализация на бюджета за 2018 година на Общинска администрация в дейност 311 „Детски градини" за ремонт на спортната площадка в ДГ „Мир" с. Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински имот от Съюза на българските художници.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Прекратяване на съсобственост на община Балчик по отношение на ПИ 02508.84.148 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Прекратяване на съсобственост на община Балчик по отношение на ПИ 24387.501.146 по кадастралната карта на с. Дъбрава.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Прекратяване на съсобственост на община Балчик по отношение на ПИ 02508.51.99 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Отмяна на Решение № 207 от 20.09.2016 г. и одобряване на пазарна оценка за учредяване право на надстрояване на сграда с идентификатор 39459.29.420.6

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 53120.501.22 по кадастралната карта на с. Оброчище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.259 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.253 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.287 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Отдаване под наем на терен до бивша „Автошкола" на ул. „Д-р Желязко
Бончев" в ж.к „Балик", гр. Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кад.карта на гр.Балчик за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Даване съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ XXX - "за движение
и транспорт" и УПИ XII - "за озеленяване" за обособяване на УПИ ХLI "за
паркинг", кв. 317 по плана на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за промяна на улична регулация и обособяване на УПИ в обхвата на ПИ 53120.502.136 по плана на с. Оброчище, община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Отвеждащ колектор след ПСОВ Албена" преминаващ през землището на с.Кранево община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

22. Разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за "Тласкател за дъждовни води за Курортни сгради със СПА комплекс, ресторанти и басейни в ПИ 53120.106.443 и ПИ 53120.106.417" преминаващ през ПИ 53120.106.292 в местност "Фиш-Фиш", землището на с.Оброчище община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

23. Одобряване на ПУП-ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение за водоснабдяване в подстанция „Албена" от ПИ 53120.109.10 до ПИ 53120.109.3 (п/ст „Албена", км 77+008(дясно) от обслужваща зона на път І-9 община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

24. Даване съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ - (за Жс, гаражи, озеленяване и социална инфраструктура) кв.137 по плана на Ж.К."Балик" гр.Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

25. Отдаване под наем на част от имот за поставяне на рекламно-информационен елемент на самостоятелна стойка.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

26. Осигуряване на временен безлихвен заем на „Търговски Център Кранево" ЕАД.

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

27. Разглеждане на Годишен финансов отчет на "Кибела 2014" ЕАД за 2016 година.    

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

28. Обсъждане на доклада на НЧ „Свобода-1897 г." с. Гурково за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 година.

Вносител: Ася Христова - председател на ПКБФЕЕ

29. Определяне на представител на община Балчик пред Общото събрание на акционерите на „Морски бриз 2000" АД, гр. Балчик.

Вносител: Атанас Атанасов - член на ПКБФЕЕ

30. Предложение за създаване на временна комисия за извършване на проверка за законосъобразно изпълнение на Решение / 249, по Протокол № 15 от 19.10.2017 г.

Вносител: Атанас Атанасов - общински съветник

31. Освобождаване на представителя и избиране на нов представител в СД „Тихия кът" АД, от квотата на община Балчик.

Вносител: Даниела Пеловска - член на ПКБФЕЕ

32. Осигуряване на гориво за общинските автомобили, предоставени за ползване от община Балчик на Районно управление Албена за 2018 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

33. Разглеждане молба от Янислав Йорданов Тачев за покриване на част от такса по процедура за защита на научна степен „Доктор на историческите науки" в ШУ „Епископ Константин Преславски".

Вносител: Иванка Бързакова - председател на ПКОКМД

34. Приемане на Годишен отчет за дейността на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - БАЛЧИК" ЕООД за 2017 година, Годишен финансов отчет и годишна данъчна декларация.

Вносител: Виктор Лучиянов - общински съветник

35. Приемане на годишен финансов отчет на "Медицински център-1-Балчик" ЕООД за 2017 година, обективиран в приложените към него: счетоводен баланс; отчет за приходите и разходите; приложение към ГФО.

Вносител: Виктор Лучиянов - общински съветник

36. Предложение за промяна в Списъка на длъжностните лица в
Община Балчик, които имат право на транспортни разноски, приет по т. 6.1 и т. 6.2
на Решение 292, Протокол 20 от 25.01.2018 г. на Общински съвет - Балчик,
приложения № 11 а и 11 б, поради настъпила промяна и новоназначени служители.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

37. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: Велко Михайлов - члена на ПКЗССД

38. Разни 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик