• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 25.05.2018 г.


Декларация за поверителност на Община Балчик

На 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) влиза в сила нов Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан по-долу за краткост Общ регламент за защита на данните (ОРЗД).

Целта на ОРЗД е да уеднакви законодателството на отделните държави-членки в областта на личните данни и едновременно с това да гарантира на физическите лица от всички държави-членки адекватната защита на личните им данни при тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, Община Балчик се стреми да отговори на всички високи стандарти, принципи и технологични изисквания, предвидени в ОРЗД и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като обработва единствено данни на физическите лица, които са изискуеми и необходими за постигане на целите по предоставяне от Общината на услуги на гражданите, или при изпълнение на нейни законови задължения и/или компетенции, в това число като осигурява нужните условия за законосъобразно обработване на личните данни и тяхното отговорно съхранение.


Информация за Администратора на лични данни

Община Балчик

БУЛСТАТ :000852554

Адрес: 9600, гр. Балчик пл." 21-ви септември" № 6,

електронна поща: lichnidanni@balchik.bgИнформация за длъжностното лице по защита на личните данни:

"ЯЗОН" ООД

телефон: 089-99-91-803

електронна поща: lichnidanni@balchik.bg


Информация относно компетентния Надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. ЦветанЛазаров" № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


Как се грижим за Вашите лични данни

Като орган на местната власт и за да може ефективно да предоставя услуги на гражданите, Община Балчик събира, съхранява и обработва значителен обем от информация, включително лични данни на физическите лица. Общината съзнава значимостта на тази информация и отговорността, която носи спрямо гражданите, за съхранението на техните лични данни. Поради тази причин ние приемаме сериозно нашите законови отговорности съгласно ОРЗД и ЗЗЛД.

Община Балчик е Администратор на лични данни. Това означава, че ние носим отговорността да следим за сигурността на личната Ви информация, която събираме, използваме и обработваме, и се стремим да вършим това чрез подходящи организационни и технически мерки, коректно и сигурно.

Повече информация относно ОРЗД и ЗЗЛД можете да получите на www.cpdp.bg


Какво са „лични данни"?

„Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;


Как и за какви цели използваме Вашите лични данни?

Община Балчик събира, обработва и използва лични данни, за да може да предлага и осъществява изпълнението на определени видове услуги на гражданите. Наред с всичко останало, тези услуги включват дейности като например: услуги, свързани с гражданското състояние на лицата; поддържането и подобряването на околната среда, транспортните услуги на територията на Общината; осигуряване на грижи и подкрепа за деца и уязвими лица и техните семейства; общо благосъстояние на гражданите и др.

Община Балчик обработва Вашите лични данни за следните цели:

- За целите на извършване на услуга, за която Вие сте ни предоставили информация, съдържаща Ваши лични данни, изискваща обработването на това Ваше искане, - например в случаите, когато сте поискали проверка по повод подадена от Вас жалба до Общината във връзка с извършвано незаконно строителство, или когато например сте подали заявление за заверка на молба-декларация за извършване на обстоятелствена проверка на имот в регулация и др.
- За да организира подходящи условия за достъп, когато гражданите имат трудности с мобилността.
- За предотвратяването и / или разкриването на престъпления, защитата на децата, разнообразието и равните възможности за здраве и безопасност и др.
- За целите на осъществяване на регулаторни функции, вменени по закон на Общината, напр. по лицензиране и категоризация на хотели, издаване на разрешителни за извършване на таксиметров превоз на територията на Общината, категоризиране на търговски обекти, и пр.
- За целите на обработване на финансови транзакции, включително по плащания на местни данъци и такси, за изплащане на обезщетения, стипендии и др.
- За целите на сключване на договор и изпълнение на договорни взаимоотношения;
- За статистически цели
- За целите на легитимния интерес на Община Балчик - напр. при извършване на видеонаблюдение на територията на сградата на Общината с оглед осигуряване сигурността и защитата на имуществото на Общината, нейните служители и посетителите
- За изпълнение на проекти, финансирани с европейски, или други безвъзмездни  средства

Какви принципи спазваме при обработване на лични данни?

Община Балчик спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни, а именно:

- Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- Ограничение на целите за обработване;
- Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
- Точност и актуалност на данните;
- Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
- Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Как законът ни позволява да използваме и съхраняваме Вашите лични данни?

Има много основателни законови причини, поради които Общината е длъжна, или е необходимо да събере, обработи и използва личната Ви информация. За повече подробности относно това, можете да се запознаете с различните законови задължения на местните власти.

Ако искате да видите за какви цели се обработват личните Ви данни конкретно във всеки наш отдел/дирекция и с кого се споделят във връзка с горепосочените услуги и всички други услуги, които Общината предоставя, моля, кликнете тук.

От посочените списъци ще забележите, че има случаи, в които се нуждаем от Вашето съгласие, за да обработваме личните Ви данни. Ако сте ни предоставили съгласие, можете да го оттеглите по всяко време, като се свържете се с длъжностното лице по защита на личните данни на Община Балчик и ни  уведомите, коя служба в Общината считате, че обработва Ваши лични данни въз основа на Ваше предходно дадено съгласие, за да може да бъде разгледана максимално бързо Вашата молба. Заявление за оттегляне на съгласие може да изтеглите от тук.

Защо трансферираме лични данни между различните отдели/дирекции на Общината?

Служителите на Община Балчик е възможно да споделят Ваши лични данни  с различните служби (отдели/дирекции) в рамките на Общината, за да можем да поддържаме информацията за Вас актуална и по този начин да подобрим предоставяните от нас услуги. Нашите служители имат достъп до Ваши лични данни само доколкото осигуряването на такъв достъп им е необходим за изпълнението на техни служебни задължения, и за предоставянето на исканите от Вас услуги. Всеки от служителите в Община Балчик, който има достъп и обработва по някакъв начин или повод лични данни, е поел ангажимент за конфиденциалност.

 

Какви са нашите гаранции за защита на Вашите лични данни?

Когато събира, съхранява, обработва или използва лична информация, Община Балчик се ангажира да:

- Приеме и поддържа високи стандарти по отношение на обработката и използването на лични данни;
- Събира, съхранява, обработва и използва лични данни, само когато това е необходимо и пропорционално;
- Съхранява личните данни безопасно и сигурно и ги унищожава/изтрива, когато вече не са необходими, и е отпаднало законовото основание за тяхната обработка;
- Не нарушава ненужно и без основателни причини неприкосновеността на личния живот на гражданите на Община Балчик, посредством обработката и съхранението на техни лични данни;
- Обмисли и отчете рисковете за поверителността, когато планира да въведе, използва или съхранява лични данни по нови начини, като например при въвеждането на нови технологични системи;
- Създаде условия за улеснен достъп до и коригиране на лични данни от страна на физическите лица и уведомяването им за това, как използва тяхната информация и с кого я споделя;
- Създаде условия за осигуряване и функциониране на ефективни защитни механизми и системи, които да гарантират сигурността на личната информация, включително като подготви план за реакция за защита на данните при нарушение на сигурността, злонамерен софтуер, хакерство и др.
- Обучи своите служители на правилна, безопасна и конфиденциална работа с лични данни;
- Вложи подходящи финансови и човешки ресурси за следене на личната информация, за да сме сигурни, че можем да изпълним нашите обещания

Община Балчик може да разкрива лични данни на трети лица, само когато това е необходимо, или за да изпълни свое законово задължение, или когато това е разрешено съгласно Общия регламент за защита на данните и/или Закона за защита на личните данни, напр. когато разкриването е необходимо за целите на предотвратяването и/ или разкриването на престъпления, или когато е необходимо да се разреши на трета страна, която работи за, или от името на Общината.

Община Балчик се стреми да гарантира, че всички лични данни, които са й поверени като администратор на лични данни, ще бъдат защитени, и че ако лични данни се налага да бъдат разкрити на трета страна, че тази трета страна разполага с достатъчно ефикасни системи и процедури за сигурността на личните данни.

Как защитаваме Вашите лични данни?

Община Балчик има разработена Вътрешна политика за поверителност, в която са подробно описани организационните и технически мерки, които сме предприели за защита на личните данни и тяхната обработка. Отделно от това сме предвидили множество практически мерки за защита на личните Ви данни, като напр.:

- Физическо ограничаване, видеонаблюдение и денонощна охрана на достъпа до помещения, в които се съхраняват лични данни
- Ограничаване достъпа до компютърните системи и специализирания  софтуер само от персонала, който по задължение извършва съответната услуга
- Осигуряване на редовно обучение на служителите за техните отговорности при обработка на Вашите лични данни и за безопасното им съхранение в съответствие със законодателството за защита на данните
- Изготвяне на ясни политики и насоки за персонала, който обработва и трансферира лични данни към външни за Общината институции, органи на власт, контрагенти
- Криптиране на електронни съобщения,  както и криптиране на дискове и памети. Криптирането е средство, гарантиращо, че данните могат да бъдат достъпни само за оторизирани потребители. Това означава, че информацията е скрита и не може да се чете без парола
- Редовно тестване на нашето IT оборудване и поддържане на актуални актуализации на софтуерната ни защита

В какви срокове съхраняваме личните Ви данни?

Община Балчик съхранява Вашите лични данни само докато това е необходимо. В много от случаите за нас като администратор на лични данни са налице законови основания за съхранение и обработка на лични данни за определен период от време.

В случай, че желаете да се информирате конкретно за какъв период от време съхраняваме Ваша лична информация можете да кликнете върху следната връзка, за да получите повече подробности: Номенклатура на делата със срокове за съхраняване


Какви са Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни?

1. Право на достъп

Имате право да изискате достъп до всички записи на Ваши лични данни, съхранявани от Община Балчик. Във всички случаи ние ще се постараем да  удовлетворим молбата Ви, но е възможно, в определени ситуации да не можем да Ви предоставим изцяло изисканата от Вас информация, напр. в случаите, когато предоставянето на подобна информация може да причини сериозна вреда (физическа или психическа) на Вас, или на друго физическо лице. Също така може да ви откажем мотивирано предоставяне на достъп до Ваши лични данни, в случай, че предоставянето на подобна информация може да попречи за предотвратяване на престъпление.

Ако искате да получите копие от личната Ви информация, моля, попълнете и върнете формуляра за заявка за достъп до лични данни. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето заявление в разумен срок.

Предоставянето на достъп до данните Ви е безплатно, но Община Балчик си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


2.      Право на коригиране

Имате право да поискате коригиране или допълване на неверни или непълни Ваши лични данни. Не във всички случаи обаче ще сме в състояние да променим, или премахнем дадена информация, но в този случай ще коригираме фактическите неточности. В някои случаи можем да регистрираме вашите коментари, за да покажем, че не сте съгласни с информацията, с която разполагаме. Макар че се опитваме да гарантираме, че всички лични данни, които съхраняваме за вас, са верни и точни, е възможно да има ситуации, в които информацията, която съхраняваме, вече да не е точна/ актуална. Ако случаят е такъв, моля, свържете се с отдела, в който сте забелязали, че се съхраняват Ваши неточни лични данни, така че грешките/неточностите да могат да бъдат коригирани. Моля, попълнете и върнете формуляра за заявка за корекция на лични данни. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето заявление в разумен срок.


3.      Право на изтриване (право „да бъдеш забравен")

Имате право да поискате да бъдат изтрити Ваши лични данни, въпреки че това Ваше право не е абсолютно. Ако данните Ви вече не са необходими за целта, за която са събрани, можете да поискате такива данни да бъдат изтрити. Община Балчик ще се стреми да се съобрази с молбата ви, но може да има ситуации, в които няма да можем да направим това, напр. в случаите, в които Общината е длъжна да съхранява, или да обработва лични данни, за да спази законовите изисквания.

Когато вашата лична информация е споделена с други, ние ще направим всичко възможно, за да се уверим, че те също ще се съобразят с Вашето искане за изтриване на информацията.

Моля, попълнете и върнете формуляра за заявка за изтриване на лични данни. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето заявление в разумен срок.


4.      Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да поискате от Община Балчик да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, но това Ваше право не е абсолютно. Ограничаване на обработването е възможно в случаите, когато:

- сте оспорили точността на личните данни, за срок, който позволява на Община Балчик да провери точността на личните данни;
- обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
- Община Балчик не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
- Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка, дали законните основания на Община Балчик имат преимущество пред Вашите интереси.


За да упражните това свое право, моля, попълнете и върнете формуляра за заявка за ограничаване на личните данни. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето заявление в разумен срок.


5.      Право на възражение

В някои случаи вие можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от Община Балчик. Когато е възможно, Общината ще се съобрази с молбата ви, но е възможно да има ситуации, в които няма да можем да направим това, напр. в случаите, в които Общината е длъжна да съхранява или обработва информация, за да спази законово изискване, или когато заличаването на тази информация може да доведе до възпрепятстване способността ни  да ви предоставяме услуги. Правото на възражение се прилага само при ограничени обстоятелства.

За да упражните това свое право, моля, попълнете и върнете формуляра за възражение. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето заявление в разумен срок.


6.      Право на преносимост

Имате право, при определени обстоятелства, да получите копие на Ваши лични данни в електронна форма и да ги използвате отново с други доставчици на услуги. Това право се отнася само за информация, обработена с автоматизирани средства или информация, получена с Ваше съгласие. Вероятно е преносимостта на данни да не се отнася за повечето от предоставяните от Община Балчик услуги.

За да упражните това свое право, моля, попълнете и върнете формуляра за заявка за преносимост на лични данни. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето заявление в разумен срок.

Промени в Декларацията за поверителност

Община Балчик Ви насърчава периодично да посещавате уеб сайта на Общината, за да преглеждате настоящата Декларация и за да бъдете информирани за това, как Общината защитава Вашите лични данни. Ние си запазваме правото периодично да актуализираме Декларацията за поверителност, за да можем своевременно да отразяваме промените в нашите услуги и да имаме обратна връзка с потребителите на услуги, както и за да се съобразим с евентуални законодателни промени в областта на личните данни. Когато възникнат такива промени, ще преразгледаме датата на "последна актуализация" в горната част на настоящото известие. Ако настъпят съществени промени в Декларацията за поверителност или в начина, по който Община Балчик ще използва личните Ви данни, ще публикуваме новината за актуализираната Декларация за поверителност на уеб сайта на Община Балчик.

Настоящата Декларация за поверителност е актуализирана през май 2018 г.

Ако нямате достъп до компютър, или принтер, и желаете да получите копие от актуалната Декларация за поверителност, моля, пишете ни на aдрес: :

Община Балчик
пл." 21-ви септември" № 6
9600, гр. Балчик