• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 април 2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отчет за дейността на служителите от Районно управление град Балчик към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

2. Отчет пред обществеността и органите за местно самоуправление и местна администрация от Районно управление - Албена към ОД на МВР град Добрич, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

3. Осигуряване на гориво за общинските автомобили, предоставени за ползване от община Балчик на Районно управление Балчик за 2018 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

4. Осигуряване на гориво за общинските автомобили, предоставени за ползване от община Балчик на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението град Балчик и участък ПБЗН Кранево за 2018 г.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

5. Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за
обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на
правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост,
представляващ част от ПИ № 39459.501.379 по кадастралната карта на с. Кранево, за
поставяне на 1 бр. поставяем обект за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост,
представляващ част от ПИ № 39459.502.311 по кадастралната карта на с. Кранево, за
поставяне на 2 бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.503.75 по кадастралната карта на с. Кранево, за
поставяне на 6 бр. поставяеми обекти за извършване на търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.502.404 по кадастралната карта на с. Кранево, за
поставяне на пункт за тотализатор.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.7.137 по кадастралната карта на гр. Балчик, /част от тротоар/, за поставяне на 1 бр. рекламно - информационен елемент.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Отдаване под наем част от имот-публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 39459.503.75 по кадастралната карта^на с. Кранево, за поставяне на 2 бр. рекламно - информационни елементи

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за „Водопровод и
ел.захранване от сондаж в ПИ 39459.4.154 преминаващи през ПИ 39459.4.155, ПИ
39459.4.53 до семеен хотел в ПИ 39459.503.241 по кадастралната карта на с. Кранево
община Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Завишаване на бюджета на общинска администрация в местна дейност 122 „Общинска администрация", за ремонт на два броя помещения.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

14. Завишаване на бюджета на общинска администрация в дейност 619 „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие",  за направа фундаменти и доставка с монтаж на 3 броя билборд.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Завишаване на бюджета на общинска администрация в програмата за развитие на спорта, местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички", за финансово подпомагане на международен турнир по тенис от календара на Европейската федерация по тенис от първа категория до 14-годишна възраст.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

16. Одобряване на извършените разходи за командировка и получени
средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за
периода от 01.01.2018г. до 30.03.2018г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

17. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Балчик през 2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

18. Обсъждане на доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

19. Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Балчик през 2019 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

20. Приемане промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

21. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

22. Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

23. Предложение за освобождаване от такса за извършване проверка на място относно откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа на православен храм „Св. Вмчк. Димитър" с. Рогачево, и от такса за издаване на разрешение за извозване на земни и строителни маси.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

24. Избиране на представител на община Балчик пред Общото събрание на акционерите на „Тихия кът" АД гр. Балчик.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

25. Отмяна на Решение № 329 по Протокол № 22 от заседание на Общински съвет Балчик проведено на 29.03.2018 година, с което се предоставя безвъзмездно за ползване на Сдружение „Футболен клуб - Черноморец" имот - публична общинска собственост.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС Балчик

26. Разни


 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик