• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 29 март 2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Приемане на бюджетна прогноза за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. в частта и
за местни дейности на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

2. Завишаване бюджета на общинска администрация в местна дейност 311 „Детски градини", за закупуване на мокет за ДГ № 3 „Чайка", град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Завишаване бюджета на общинска администрация в местна дейност 619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие", §§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Завишаване бюджета на програмата за развитие на спорта, за осигуряване на паричен награден фонд от Община Балчик на 2-ри открит турнир по спортни
танци "Купа Балчик".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Отпускане на помощи на военноинвалиди и военнопострадали от община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.817 по кадастралната карта на с. Соколово.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Продажба чрез търг на сграда с прилежащо дворно място ПИ № 02508.87.185 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8. Одобряване на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02508.77.100 гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Разглеждане на заявление от „Екостил" ЕООД гр. Балчик и Георги Николов Недев за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.84.226 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Разглеждане на заявление от Димитър Христов Немски - управител на „Софметал 07" ЕООД за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.51.539 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона „Белите скали".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Отмяна на Решение 112 по Протокол № 8 от 30.03.2017 г. и приемане на решение за настаняване на Център за социална рехабилитация и интеграция в имоти общинска собственост.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Предоставяне на футболен стадион в гр. Балчик за управление на Сдружение „Футболен клуб - Черноморец"  гр. Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Освобождаване на стария и назначаване на нов Съвет на директорите на еднолично акционерно дружество „КИБЕЛА 2014", назначаване на изпълнителен директор и определяне на възнаграждението му.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината


14. Предоставяне за управление на „КИБЕЛА 2014" ЕАД имоти - публична общинска собственост в гр. Балчик и с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

15. Разглеждане на молба от Янислав Йорданов Тачев за покриване на такса по процедура за защита на научна степен „Доктор на историческите науки" в ШУ „Епископ Константин Преславски".

Вносител: Стефан Диков - член на ПКОКМД

16. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

17. Определяне на представител на Община Балчик в извънредно общо събрание на акционерите на „МБАЛ - Добрич" АД и определяне начина на гласуване на проекто-решенията.

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

18. Разни


 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик