• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

 

П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 22 февруари 2018 година от 9.ºº часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1. Отмяна на Решение 292 по Протокол № 20 от заседание на Общински съвет Балчик проведено на 25.01.2018 година

Вносител: Илиян Станоев - председател на ОбС

2. Определяне на помещения в сградата на МБАЛ - Балчик за настаняване на бедстващи бездомни граждани.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

3. Изменение на сключен договор за наем на общински имот.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

4. Участие в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" АД, гр. Добрич на 02.03.2018 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

5. Приемане на Отчет на община Балчик за извършените дейности и предприети мерки в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 година и на План за действие през 2018 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

6. Приемане на Годишен доклад за младежта за 2017 г. и приемане на Общински план за младежта за 2018 година на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

7. Промяна на наименованието на Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

8.  Одобряване на ПУП-Парцеларен план за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения" преминаваща през имоти в землище на с.Гурково, землище на с.Царичино, землище на гр.Балчик, землище на с.Оброчище и землище на с.Рогачево община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

9. Даване съгласие за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХХХ - "за движение и транспорт" и ПРЗ за УПИ ХІІ, кв. 317 по плана на град Балчик - "за озеленяване".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

10. Приемане на Решение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите - общинска собственост по реда на чл.37о и чл.37и от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018/2019 година

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

11. Продажба чрез търг на ПИ № 67951.501.1106 по кадастралната карта на с. Соколово

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

12. Разглеждане на заявление от Валентин Паскалев Славов и Иванка Стефанова Лазарова - Славова за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 02508.79.38 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината

13. Информация за дейността на РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИНА НА НАСЕЛЕНИЕТО на гр. Балчик УПБЗН Кранево за 2017 година.

Вносител: Галин Началников - председател на ПКОРСТ

14. Предложение за отпускане на еднократна финансова помощ за обучение на Ива Митова.

Вносител: Иванка Бързакова - председател на ПКОКМД

15. Предложение за отпускане на еднократни финансови помощи.

Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД

16. Разни


 

 

ИЛИЯН СТАНОЕВ,  

Председател

на ОбС-Балчик